Huisreglement & privacybeleid

Huisreglement en Privacyverklaring

In de praktijk geldt  conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een huisreglement en privacyverklaring.

Ik ga ervan uit, dat als u bij mij in de praktijk komt, u het huisreglement gelezen heeft.

Omdat ik volgens de wettelijke bepaling moet kunnen overleggen, dat u op geheel vrijwillige basis bij mij in de praktijk een behandeling ( of behandelingen /coaching ) ondergaat, ondertekent u bij de eerste afspraak een “verklaring van toestemming, vrijwilligheid en eigen verantwoordelijkheid”.
Kinderen tot 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders.

Huisreglement:
1) Praktijk Verzachting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 20152248. Hierna te noemen “behandelaar”.
2) De huisregels en voorwaarden hebben betrekking op alle behandelingen, coaching en levensbeschouwelijke gesprekken binnen de praktijk als wel bij thuisbehandelingen, massages in bedrijven, evenementen.
Dit geldt voor zowel de cliënt ( de natuurlijke persoon) als ook de opdrachtgever van een organisatie, bedrijf of evenement waarmee een overeenkomst is afgesloten.
3) Praktijk Verzachting is aangesloten bij klacht- en tuchtcommissie via het NIBIG. Als de cliënt een klacht heeft, is het in eerste instantie de intentie van praktijk Verzachting om hier samen met de cliënt uit te komen.
4) De behandelingen hebben als doel het zelf herstellend vermogen van de cliënt te stimuleren. De behandelaar werkt holistisch en ieders levensbeschouwing respecterend.
5) Alle behandelingsvormen zijn nimmer een vervanging voor reguliere behandelmethoden door arts of specialist. Er wordt niet gesproken van ‘diagnose’ en of ‘genezen’. De behandelingen en/of gesprekken dienen ter ondersteuning.
6) De cliënt is en blijft immer zelf verantwoordelijk voor zijn of haar levenswijze; de behandelingen hebben een aanvullende, ondersteunende functie. Suggesties zijn slechts suggesties.
7) De cliënt is verantwoordelijk voor het geven van juiste en relevante informatie over zijn/haar klachten. Hierdoor kan de
behandelaar een verantwoorde en veilige behandeling geven. Praktijk Verzachting aanvaardt derhalve geen enkele
aansprakelijkheid als gevolg van onjuist versterkte informatie door de cliënt.
8) Bij lichaamsgerichte behandelingen wordt hygiëne van de cliënt verwacht. Douchen vooraf en schone kleding is gewenst.
9) In principe worden de behandelingen rechtstreeks op de huid gegeven, met gebruikmaking van, plantaardige , olie. Vooraf wordt naar allergie voor de olie gevraagd.
10) Dit betekent, dat de cliënt zich op ondergoed na ontkleedt.
11) De cliënt wordt toegedekt met handdoeken en slechts het te behandelen lichaamsdeel wordt vrijgemaakt en daarna weer toegedekt.
11a)Bij cliënten die moeite hebben met zich te ontkleden, wordt er in eerste instantie over de kleding heen gewerkt.
Behandelingen zijn altijd maatwerk, in overleg met de cliënt. Waar geen toestemming voor wordt gegeven, wordt uiteraard niet behandeld.
12) Erogene zones zijn nimmer onderdeel van een behandeling. Indien hier door de cliënt een poging toe wordt gedaan in welk vorm dan ook,  wordt de behandeling acuut gestopt.
13) De afgesproken tijd wordt voor de cliënt ingepland; bij te laat komen wordt de behandeltijd korter of wordt de extra tijd doorberekend. 
14) Voor aanvang van de behandelingen wordt een vragenformulier ingevuld ; de anamnese, deze tijd wordt extra berekend.
15) Praktijk Verzachting/ de behandelaar behoudt zich het recht een cliënt te weigeren:
a. -om hygiënische redenen
b. -indien de cliënt onder invloed is van geestverruimende middelen/alcohol
c. -in geval van grensoverschrijdend, seksueel getint en of intimiderend gedrag
d. -indien de behandelaar dit zonder opgaaf van reden nodig acht.
Mocht er tijdens de behandeling een van genoemde punten plaatsvinden, dan stopt de behandelaar de
behandeling en wordt de volledig ingeplande tijd berekent. Indien nodig wordt aangifte gedaan.
16) Tijdens de behandelingen kunnen emoties of herinneringen naar boven komen. De behandelaar gaat hier integer en vertrouwelijk mee om. De behandelaar is gediplomeerd coach en beschikt over het HBO diploma medische en psychosociale basiskennis; indien daar behoefte aan is, kunnen coaching gesprekken gekoppeld worden aan de behandeling. Of de behandelaar kan de cliënt doorverwijzen.
17) Het bedrag voor een traject wordt in principe in 1 keer volledig betaald. ( informatie over het traject wordt meegegeven)
Bij annulering korter dan 24 uur vóór aanvang van het traject betaalt u 50% van de hoofdsom.
Als tijdens het traject wordt gestopt, is er geen restitutie mogelijk.
18) De cliënt wordt verzocht om binnen de behandelruimte, met uitzonderingen daargelaten, mobile telefoon uit te schakelen.
19) Losse behandelingen worden vooraf via een betaalverzoek voldaan. Contant afrekenen kan ook.
Er is geen pinautomaat.
Betaling van een traject via een factuur.
20) Bij behandeling buiten de praktijk* zijn de kosten het dubbele tarief van de gekozen behandeling. *Binnen een
straal van 10 kilometer. ( zie website onder Tarieven)
21) Praktijk Verzachting is nimmer verantwoordelijk noch aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal persoonlijke bezittingen.
22) Annulering van de afspraak dient minimaal 24 uur voor het tijdstip van de behandeling telefonisch ,per email of whatsapp doorgegeven te worden. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht.
23) Disclaimer : aan deze privacyverklaring en het huisreglement kunnen geen rechten worden ontleend.
Praktijk Verzachting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van haar website. Onder andere aanvaardt praktijk Verzachting geen enkele aansprakelijkheid wat betreft a) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van haar website b) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld c) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan praktijk Verzachting of aan de bezoeker wordt gezonden d) het verlies van gegevens e) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
24) Praktijk Verzachting behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te wijzigen, als ook de disclaimer, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

25) Ondanks alle strikt genomen hygiënische voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je door een virus of bacterie besmet raakt en/of een allergische reactie krijgt.
Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico en erken je dat praktijk Verzachting hier nimmer voor aansprakelijk is. Dit geldt ook bij een behandeling buiten de praktijk.

Versie: juli 2022

Privacyverklaring :
1. Wettelijke grondslag : toestemming cliënt
a. Alle informatie die cliënt over zijn/haar persoonlijke en (para-)medische gegevens verstrekt, worden zonder schriftelijke
toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt. Indien de behandelaar het nodig acht kan hij/zij -met schriftelijke
toestemming van de cliënt- contact op nemen met de behandelend arts of therapeut.
2. De cliënt verklaart door middel van ondertekening van een “verklaring van toestemming en eigen verantwoordelijkheid”, dat hij/zij op de hoogte is van het huis- en privacyreglement en uit eigen vrije wil de zelfgekozen behandeling ondergaat. Deze verklaring wordt ondertekend en door de behandelaar ( praktijk Verzachting) bewaard. Cliënt is en blijft zelf verantwoordelijk de hem/haar aangereikte suggesties.
3. Wettelijke grondslag: noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst
a. De informatie die bij de intake gevraagd worden, hebben enkel en alleen tot doel om een zo’n goed mogelijk beeld te
krijgen van de eventuele klacht(en) en of problematiek van de cliënt. Hierdoor kan de behandelaar een juiste inschatting
maken van de hulpvraag om een verantwoorde en veilige behandeling of coaching te geven.
4. NAW gegevens zijn slechts bedoeld om op een factuur te zetten en of het per post versturen van informatie of attentie. ( bijvoorbeeld een verjaardags- beterschap-  Kerstkaart of actie )
5. De verstrekte gegevens worden in een papieren dossier bijgehouden. De dossiers worden in een afgesloten, brandvertragende ruimte bewaard.
6. De intakeformulieren die digitaal worden aangeleverd, worden na het uitprinten van de computer verwijderd . En of als
versleuteld document bewaard.
7. E-mail adressen worden niet aan derden verstrekt, zonder toestemming van cliënt. Ze hebben enkel tot doel om 1 op 1 tussen cliënt en praktijk Verzachting te communiceren. E-mail berichten die niet meer relevant zijn worden verwijderd uit de computer.
8. Bij behandeling van kinderen onder de 16 jaar is ook toestemming van de ouders nodig.
9. De cliënt behoudt zich het recht om de verklaring van toestemming in te trekken of aan te passen.
10. De cliënt behoudt zich het recht om de verstrekte gegevens te laten vernietigen.
11. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft cliënt het recht om correctie te vragen ( schriftelijk verzoek) van de persoonsgegevens in zijn/haar cliëntendossier van praktijk Verzachting.
12. De cliënt heeft het recht op inzage( schriftelijk verzoek). Voor een kopie van het dossier mag de behandelaar een bedrag in rekening brengen.
13. Cliëntendossiers worden niet langer dan noodzakelijk is bewaard, conform de wettelijke bepaling. Op dit moment is dat bij wet 15 jaar .
14. Praktijk Verzachting heeft een verwerker overeenkomst met haar accountant. Dit houdt in, dat accountant een
geheimhoudingsplicht heeft ondertekend inzake de NAW gegevens van cliënten, die op de factuur vermeld staat. De enige reden waarom de accountant de NAW gegevens te zien krijgt, is om belastingtechnische redenen: ter controle van facturen. De facturen worden na controle en belastingaangifte teruggegeven aan Praktijk Verzachting. Er mogen geen kopieën worden gemaakt, mits geanonimiseerd om wettelijke reden. Facturen worden volgens de wettelijke regeling 7 jaar bewaard voor de Belasting.
15. Cookie beleid website : praktijk Verzachting gebruikt geen cookies om surfgedrag van haar bezoekers te analyseren en of om persoonlijke gegevens te verzamelen. Ze gebruikt cookies enkel en alleen om de website naar behoren te laten functioneren. ( zogenaamde functionele cookies)
16. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van praktijk Verzachting zijn verbonden. Praktijk Verzachting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van derden op betrouwbaarheid en of veilige manier van omgaan met uw gegevens.
17. Disclaimer : aan deze privacyverklaring en het huisreglement kunnen geen rechten worden ontleend.
a. Praktijk Verzachting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van haar website. Onder andere aanvaardt
praktijk Verzachting geen enkele aansprakelijkheid wat betreft a) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten
gevolge van de toegang of het gebruik van haar website b) de informatie die op of via deze website ter beschikking
wordt gesteld c) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per
e-mail aan praktijk Verzachting of aan de bezoeker wordt gezonden d) het verlies van gegevens e) aanspraken van
derden in verband met gebruik van deze website.
Versie: juli 2022

 

 

Stuur me een WhatsApp bericht.